Ihlamurkuyu Mah. Balaban Sk. No:31/2 Ümraniye/İstanbul   bilgi@hamidiyevakfi.org

Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı

Zahirden Hakikate

Rnk Neşriyat

İncelemek ve detaylı bilgi için bağlantıyı tıklayın.

RNK Radyo

İncelemek ve detaylı bilgi için bağlantıyı tıklayın.

Medrese Radyo

İncelemek ve detaylı bilgi için bağlantıyı tıklayın.

Risale-i Nur Okuma

İncelemek ve detaylı bilgi için bağlantıyı tıklayın.

Risale-i Nur Okuma

İncelemek ve detaylı bilgi için bağlantıyı tıklayın.

Hakkımızda

Milli, ahlaki, tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmaların yaygınlaşması ve fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak amacıyla tüm tahsil kademelerindeki talebelere hizmet etmek, onları bir taraftan müspet fen ilimleriyle teçhiz, diğer yandan ahlaki ve manevi değerlere sahip, kültürlü, inançlı, ilmi araştırmalarda bulunacak, meslek sahibi ve nitelikli insanlar olarak yetiştirmek için her türlü yardımda bulunmak, imkânlar sağlamak ve bunlarla ilgili her türlü teşebbüste bulunmak, tabii afete maruz kalanlar ile maddi durumu iyi olmayan insanlarımıza her türlü sosyal yardımlarda bulunmaktır…

Bediüzzaman Said Nursî

Said Nursî (1878 – 23 Mart 1960), Son dönem Osmanlı âlimi ve Nurculuk hareketinin kurucusu.

1878 yılında, Bitlis vilayetine tâbi Nurs köyünde dünyaya geldi. Henüz altı yaşındayken ilme merak sardı ve küçük yaşta iken tahsil için ailesinden ayrıldı. Anlaşılması en zor konuları kolaylıkla anlaması, okuduğu kitapları kolaylıkla ezberine alması, yirmi senede tahsil lazım gelen medrese ilmini üç ayda tahsil etmesi ve ilmî münazaralarda galip gelmesi gibi fevkalade özelliklerinden dolayı zamanın alimlerince kendisine “Bedîüzzaman” ünvanı verildi.

Kendisinin “Eski Said” olarak adlandırdığı, kırk beş yaşına kadar olan dönemde, Şark ve Garb seyahatlerinde, âlem-i İslam’ın ve memleketin problemlerini bizzat yaşayarak görmüş. En zaruri ihtiyacın eğitim olduğu kanaatiyle Şarkta din ve fen ilimlerinin birlikte okutulacağı bir üniversite kurulması için defaatle büyük gayretler göstermiştir. Birinci Dünya Savaşında talebeleri ile birlikte gönüllü milis alayı teşkil ederek cepheye koşmuş, vatan müdafaasında çok büyük hizmette bulunmuştur.Rusya’da iki üç sene esaretten sonra firar ile geldiği İstanbul’da Darü’I-Hikmeti’I-İslamiye azalığına tayin edilmiş, İstanbul’un işgali sırasında neşrettiği Hutuvat-ı Sitte eseriyle işgal kuvvetlerine mukabelede bulunmuş. 1922 sonlarında Ankara’ya davet edilmiş, burada yeni hükümetin idarecilerini İslam şearine sahip çıkmaya çağırmıştır. Ankara hükümetince kendisine yapılan milletvekilliği ve şark umumi vaizliği ve diyanette azalık tekliflerini kabul etmeyerek 1923 Mayısında Ankara’dan Van’a giderek burada ibadetle ve Kur’an hakikatleriyle meşgul olmuştur.

1925 senesinde Van’da iken Burdur’a, oradan da Barla’ya nefyedilmesi ile başlayan “Yeni Said” döneminde birbiri ardınca te’lif ettiği eserlerinde iman ve Kur’an hakikatlerini izah ve ispat etmiştir. Bu eserler, imanını tehlikede hisseden halkın büyük teveccüh ve rağbetine mazhar olmuş, elden ele dolaşarak memleket ve dünya çapında hızla yayılmıştır.

Başlattığı hizmetin halk tarafından kabul görmesi, gizli din ve vatan düşmanlarını rahatsız ettiğinden çeşitli iftiralarla 1935’te Eskişehir, 1943’de Denizli, 1947’de Afyon, 1952’de İstanbul mahkemelerine çıkarılmış. lsparta’da, Kastamonu’da, Emirdağ’da daimi tarassut ve takip altında yaşamaya mecbur bırakılmıştır.

Ömrünün son günlerine kadar iman hizmetini büyük bir kararlılıkla devam ettirmiş, Risale-i Nur Külliyatı çileli hayatının en güzel meyvesi olmuştur.

Şiddetli hasta olduğu halde gittiği Şanlıurfa’da 23 Mart 1960’ta Ramazan’ın yirmi beşinci gecesi dar-ı bekaya irtihâl etmiştir. Rahmetullahi Aleyh Rahmeten Vasiaten.

Nursi’nin doğum tarihi ile ilgiili farklı görüşler vardır. 1906 yılında yapılan nüfus tescil kayıtlarında, Rumi 1288-1299 (Miladi 1872) olarak geçse de doğum tarihinin Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye verdiği özgeçmişine göre hazırlanan Osmanlı nüfus kimlik belgesinde Rumi 1293, Hicri 1295 tarihleri yani Miladi 1878 yılı olduğu tahmin edilmektedir.

15 yaşında iken İslam alimlerinin bulunduğu ilim meclisinde yapılan imtihan ve münazara sonunda Molla Fethullah tarafından Bediüzzaman unvanı verilmiş; diğer alimler tarafından da kabul görmüş ve bu isimle anılmaya başlanmıştır.

1887’de Tağ köyündeki Molla Mehmed Emin Efendi’nin medresesinde öğrenim hayatına başladı. 1888’de medrese eğitimi bırakarak köyüne döndü. Köyüne döndükten sonra, medrese öğrencisi olan ağabeyi Molla Abdullah’ın derslerini takip etti. Beş yıl süren tahsil hayatı boyunca Molla Mehmed Emin Efendi Medresesi, Mir Said Veli Medresesi, Molla Fethullah Efendi Medreselerinde eğitim aldı. Risalelerinde, bu süre zarfında Kur’an’ı hatmettiğini, Sarf ve Nahiv kitaplarını İzhar’a kadar okuduğunu, Doğu Beyazıt’ta bulunan Şeyh Mehmet Celali’nin medresesinde üç ay süren bir eğitim gördüğünü, bu eğitimi sırasında her gün günde üç saat meşgul olarak yüze yakın kitabı okuyup ezberine aldığını, medreselerde eğitimi yapılan kitaplar dışında pek çok başka kitabı da okuduğunu yazmıştır. Daha sonra icazetini aldığı ve sonra Doğu Beyazıt’tan ayrıldığı bildirilmektedir. Bu sırada arkadaşları ve bazı hocalarıyla olan tartışmaları ve kavgaları sebebiyle medrese eğitiminde aksamalar olmuştur. Said Nursi köyünde gördüğü bir rüyadan etkilenerek eğitimine devam etmek üzere Mir Hasan Veli Medresesine gittiğinden bahseder. Said Nursi ilkini Muhammed Celali, ikincisini ise Şeyh Fethullah Es-Siirdi’den aldığı iki adet icazetnameye sahiptir.

Faaliyetler

Media Image
Kur'an Kursu

Kur’an Kurslarımızda; Kur’an-ı Hakim’in lafzını, tecvit ve tertili ile beraber en güzel bir şekilde öğrenilmesi ve lafzıyla beraber mana…

Media Image
Risale-i Nur Dersleri

Risale-i Nur, her asırda milyonlarca insanın rehberi olan mukaddes kitabımız Kur’ân’ın hakikatlerini, subjektif nazariye ve mütâlaalardan…

Media Image
Değerler Eğitimi

Değerler, aklın ve kalbin birlikte uyum içinde olması şeklinde tanımlanabilir. Ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana…

Media Image
Fuar

Faaliyet detayları hazırlanma aşamasındadır. Detaylı bilgi edinmek ve diğer konular için iletişim bilgilerimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Media Image
Sosyal Faaliyetler

Kitap okuma programları, geziler, gidilen fuarlar, tarihi ve kültürel geziler, sportif aktiviteler, piknikler, il beraberlikleri, mezunlar birlikteliği…

Media Image
Talebe Hizmetleri

Risale-i Nur’un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta, mâsum çocuklardır. Çünkü bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir…

Media Image
Okuma Programları

Risale-i Nur, kalplere o derece bir aşk ve muhabbet, ruhlara o kadar bir vecd ve heyecan vermiş, akıl ve mantıkları öyle bir tarzda ikna etmiş…

Media Image
Sessiz (İşitme Engelliler) Dersleri

Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkılması, onların topluma kazandırılması ve yaşama sevincini yitirmemeleri için çaba…

Risale-i Nur’dan Vecizeler

"Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır, başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır."

Son Duyurular

Etkinlik, Duyurular, Projeler ve Bizden Haberler