Hüsnü Bayram Ağabeyden Darbe Girişimi Açıklaması

Duyurular

Açıklama şöyle:

“YA DAFİAL BELAYA İDFA ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR”

Muazzez Kardeşlerimiz,

Dün geceden beri vukua gelen elim hadisat, zalimane kökü dışarda dal ve budakları devlet kurumlarımız ve şanlı ordumuza kadar sızmış ve artık katiyyet peyda etmiş zındıka komitesinin bir oyuncağı haline gelmiş paralel ihanet şebekesinin kalkışması millet ve hükümetimizin omuz omuza el ele tesanüdüyle bertaraf edilmiştir.

Bununla beraber kalbimize asrı saadette Uhud Muharebesi gelmiş, ve milletimiz ile birlikte hükümet erkanımız ve kolluk kuvvetlerimizin mesele tamamen vuzuha kavuşup bu hain şebeke bitamamiha def ü ref edilinceye kadar müteyakkız olmamız, maddi ve manevi duaya devam etmemiz elzemdir.

Aziz kardeşlerimize Üstadımızın şu müjdesini beyan ediyorum ki buyurmuşlar;

“İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar.”

Hem de mağlub biçare bir reise yahut müdahin memurlara veyahut mantıksız bir kısım zabitlere itimad edilirse ve dinin himayesi onlara bırakılırsa mı daha iyidir, yoksa efkar-ı amme-i milletin arkasındaki hissiyat-ı İslamiyenin madeni olan ve herkesin kalbindeki şefkat-i imaniye olan envar-ı İlahinin lemaatının içtima’larından ve hamiyet-i İslamiyenin şerarat-ı neyyiranesinin imtizacından hasıl olan amud-u nuraninin ve o seyf-i elmasın hamiyetine bırakılırsa mı daha iyidir, siz muhakeme ediniz.

Evet şu amud-u nurani, dinin himayetini, şehametinin başına, murakabesinin gözüne, hamiyetinin omuzuna alacaktır. Görüyorsunuz ki, lemaat-ı müteferrika tele’lüe başlamış. Yavaş yavaş incizab ile imtizac edecektir. Fenn-i hikmette takarrur etmiştir ki: Hiss-i dini, bahusus din-i hakk-ı fıtrinin sözü daha nafiz, hükmü daha ali, tesiri daha şediddir.

Evet, evet.. eğer sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa; sizin şevkiniz hiç bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz. Zira kainatı nağamatıyla raksa getiren ve hakaikın esrarını ihtizaza veren musika-i İlahiye hiç durmuyor. Mütemadiyen güm güm eder.

Ve yine Muazzez Üstadımız

“Rahmet-i İlahiyeden ümid kesilmez. Çünki: Cenab-ı Hak, bin seneden beri Kur’anın hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaşların muhteşem ordusunu ve muazzam cemaatini, muvakkat arızalarla inşaallah perişan etmez. Yine o nuru ışıklandırır ve vazifesini idame ettirir…”(Mektubat sh: 326)

Buyurup kendi dest-i mübarekiyle şu manidar haşiyeyi yazmış;

“Kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Kur’ana hizmetkar eder. Ağlayan alem-i İslamı güldürür.”

Aziz kardeşlerimiz biz Nur talebeleri Üstadımızdan aldığımız müsbet hareket dersine binaen ilan ediyoruz ki bütün kuvvetimizle asayişi temine ve mevcut hükümet-i islamiyeyi ve başta Reis-i Cumhurumuz Tayyib Bey olmak üzere bütün erkan-ı hükümeti muhafazaya muvazzafız.

Cenab-ı Hak hükümetimizi ve milletimizi bu şeytani şer odaklarından muhafaza buyursun, planlarını başlarına çevirsin, fitnelerini içlerinden versin diye dua ediyor ve ilan ediyoruz ki Ümmet-i Muhammedin son kal’ay-ı hasini ve islamın ileri karakolu, ve bir cihette payı tahtı hilafetin merkezi olan Türkiye avn-i ilahi ile siyanet-i Rabbani altındadır. İnşaallah evvelki planları gibi bu da akim kalacaktır. Ve bu planlara alet olanlar ebediyyen iflah olamayacaklardır.

Aziz kardeşlerimizden vatanımızın, miilletimizin ve hükümetimizin sıhhat-ı devamı için duaya berdevam olmalarını niyaz ediyoruz. Bu gece şehadet şerbeti içenler içinde fedakar nur talebeleri kardeşlerimiz olduğunu ve gencecik medrese-i nuriyenin şehid gülleri olan Mustafa ve Ömer adında medresede kalan iki üniversite talebesi kardeşimizin Ankara Kızılay’da şehit edildikleri haberini de almış bulunuyor Onlara ve bütün şehidlerimize Rabbimizden rahmet ve yaralılara şifa diliyorum.

“Evet ümidvar olunuz, şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, İslam’ın sadası olacaktır!”

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Hizmetkarı

Hüsnü Bayramoğlu

Paylaş: