Ihlamurkuyu Mah. Balaban Sk. No:31/2 Ümraniye/İstanbul   bilgi@hamidiyevakfi.org

İstanbul’da Lise Eğitimi

İ s l a m t o p l u m l a r ı a r a s ı n d a k i u h u v v e t v e
m u h a b b e t i n i n k i ş a f ı

F e n n i i l i m l e r e İ s l a m i b i r b a k ı ş a ç ı s ı y l a m u h a t a b o l m a

H i l a f e t – i İ s l a m i y e n i n k a d i m b i r m e r k e z i o l a n İ s t a n b u l ‘ u n
c o ğ r a f i , t a r i h i v e k ü l t ü r e l
i k l i m i n d e b i r i l i m t a l e b e s i o l m a

K u r ‘ a n ‘ ı K e r i m , H a d i s – i Ş e r i f i l e b i r l i k t e
t a h k i k i i m a n v e s ü n n e t i s e n i y y e d e r s i n i v e r e n
R i s a l e – i N u r t a l i m i

14-17 yaş aralığında li se öğrenci si olmak

Eği ti m süresi nce okulda di si pli n cezasıalmamış ve herhangi bi r hüküm gi ymemi ş olmak
Son öğreni m yılında en az 80/100 ortalamayasahi p olmak
Türki ye’de öğreni m görmesi ne engel bi r sağlıksorunu olmaması
Si gara, sosyal medya, oyun ve telefonbağımlılığı gi bi alışkanlıklarının olmaması

Dönem arası, dönem sonu ve resmi tati llerdeTürki ye’ni n muhteli f şehi rleri nde gezi veokuma programları yapmak
Akademi k ve mesleki rehberli k desteği
Talebeleri n i lgi ve kabi li yetleri ne göre(profesör, doktor, mühendi s, mi mar, i mam,ali m vb) uzmanlarla fi ki r alışveri şi ndebulunma i mkanı

Kur’an’ı Kerim Ezberi
Tecvid Talimi
Fıkıh Talimi
İmam ve Müezzinlik Talimi
Tefsir (Risale-i Nur) Talimi
Hadis Talimi

FENNİ İLİMLER
İngi li zce
Matemati k
Fi zi k
Bi yoloji
Ki mya
Tari h
Coğrafya
Türkçe
Bu dersler okul dersleri ne destekolarak ekstradan veri lecekti r.

Önbasvuru sonrası uygun görülen öğrenci ler i çi ni steni len belgeler
Denkli k belgesi ( Türki ye konsolosluğundanalınmalı )
Doğum belgesi
Öğrenci vi zesi almak ( Türki ye Konsolosluğu )
Kabul mektubu ( İstanbul’da herhangi bi r özelokuldan alınmalı )
Öğrenci ni n, Türki ye’de eği ti m görmesi ne dai rveli si nden muvafakatname ve vekaletname belgesi
İkamet belgesi ( Ülkeye gi ri ş yaptıktan 10 güni çeri si nde alınmalı )